Privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Uitvaartverzorging Pennekamp neemt uw privacy zeer serieus. Ik verwerk uw persoonsgegevens in het kader van de opdracht die u mij heeft gegeven tot het begeleiden van de uitvaart van uw dierbare, familielid, vriend of iemand met wie u op een andere wijze een relatie heeft (bv. als testamentair executeur).

Ik draag ervoor zorg dat de door u verstrekte persoonsgegevens op een zorgvuldige manier worden verwerkt. Deze privacy verklaring geeft u inzicht in de door Uitvaartverzorging Pennekamp verwerkte persoonsgegevens. Daarbij wordt aangegeven welke persoonsgegevens ik verwerk, hoe ik omga met deze persoonsgegevens en waarom ik deze verwerk.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die geldt per 25 mei 2018 is Uitvaartverzorging Pennekamp verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonsgegevens die ik verwerk

U kunt via verschillende wegen uw persoonsgegevens verstrekken aan Uitvaartverzorging Pennekamp. U kunt de persoonsgegevens verstrekken via de overeenkomst van opdracht of via het contactformulier op de website van Uitvaartverzorging Pennekamp. De persoonsgegevens die Uitvaartverzorging Pennekamp van u als opdrachtgever verwerkt zijn:

De persoonsgegevens die ik van u verwerk als u het contactformulier op de website invult, zijn de volgende:

Uitvaartverzorging Pennekamp verwerkt geen persoonsgegevens die in de bijzondere categorie vallen en geen gevoelige gegevens.

Het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en de bewaartermijn

Ik verwerk uw persoonsgegevens om de overeenkomst van opdracht tussen u en Uitvaartverzorging Pennekamp te kunnen uitvoeren. Ik zal uw persoonsgegevens gebruiken om:

Uitvaartverzorging Pennekamp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is in het kader van de overeenkomst. Dat betekent dat Uitvaartverzorging Pennekamp uw persoonsgegevens in ieder geval bewaart gedurende de loop van de uitvaart. Uitvaartverzorging Pennekamp is op grond van fiscale regels verplicht om de gegevens van u die samenhangen met de opdracht tot het verzorgen van de uitvaart zeven jaar te bewaren. De gegevens die u verstrekt middels het contactformulier op de website worden ook bewaard. Wenst u meer informatie over de bewaartermijnen? Neemt u dan gerust contact op via: info@uitvaartverzorgingpennekamp.nl

De rechtsgrond waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft aan dat Uitvaartverzorging Pennekamp uw persoonsgegevens alleen mag verwerken als dat gebeurt in overeenstemming met de rechtsgronden die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming staan genoemd.

Uitvaartverzorging Pennekamp verwerkt uw persoonsgegevens omdat dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, namelijk de overeenkomst van opdracht tot begeleiding van de uitvaart tussen u en Uitvaartverzorging Pennekamp. Dit is een rechtsgeldige rechtsgrond onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als Uitvaartverzorging Pennekamp uw persoonsgegevens niet zou hebben ontvangen, dan zou het niet mogelijk zijn om de opdracht tot het begeleiden van de uitvaart uit te voeren.

Als Uitvaartverzorging Pennekamp uw persoonsgegevens verwerkt wegens het door u ingevulde contactformulier via de website, dan vraagt Uitvaartverzorging Pennekamp voorafgaand aan het indienen van uw contactverzoek uw expliciete toestemming om de persoonsgegevens te verwerken. Expliciete toestemming is een rechtsgeldige rechtsgrond onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het delen van uw persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens die Uitvaartverzorging Pennekamp van u ontvangt en verwerkt, worden niet doorverkocht aan derden en zullen uitsluitend worden verstrekt aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tussen u en Uitvaartverzorging Pennekamp, of in het geval van een juridisch verzoek.

Om de overeenkomst tussen u en Uitvaartverzorging Pennekamp goed te kunnen uitvoeren, deel ik alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens van u met de volgende derden:

Beveiliging

Uitvaartverzorging Pennekamp neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde gedragingen tegen te gaan.

De documenten waarin uw persoonsgegevens zijn opgenomen worden opgeslagen op de eigen computer van Uitvaartverzorging Pennekamp. De gegevens voor de drukkerij, de bloemist en de rouwvervoerder worden via de mail verstuurd. Daarnaast worden de gegevens die met Administratiekantoor Duijn worden gedeeld alleen op papier afgegeven.

Deze systemen worden goed beveiligd.

Er wordt gebruik gemaakt van wachtwoordbeveiliging op alle apparaten waarop uw persoonsgegevens staan opgeslagen.

Uitvaartverzorging Pennekamp heeft met de hierboven genoemde derden afspraken gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

Recht op inzage. U kunt ten alle tijden uw persoonsgegevens bij Uitvaartverzorging Pennekamp opvragen en inzien. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. U krijgt dan een overzicht van de persoonsgegevens die door Uitvaartverzorging Pennekamp worden bewaard en verwerkt.

Recht op rectificatie. U kunt te alle tijden niet (meer) juiste persoonsgegevens laten aanpassen.

Recht op wissen van gegevens. U kunt in beginsel uw persoonsgegevens laten wissen. Er treden echter wel complicaties op met betrekking tot het wissen van uw gegevens zolang de overeenkomst nog loopt. Uitvaartverzorging Pennekamp kan dan bijvoorbeeld de wettelijk verplichte administratie niet meer voeren. Zodra de uitvaart volledig is afgerond kunt u dit recht uitoefenen voor zover dit niet in strijd komt met de wettelijke verplichtingen van Uitvaartverzorging Pennekamp tot het bewaren van uw persoonsgegevens. Mocht Uitvaartverzorging Pennekamp uw gegevens via het contactformulier op de website hebben ontvangen, dan kun u te allen tijde deze gegevens laten wissen.

Recht op indienen van een klacht. U heeft het recht om een klacht in te dienen als u vindt dat Uitvaartverzorging Pennekamp niet op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens. De klacht kunt u indienen bij Uitvaartverzorging Pennekamp of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op stoppen van gebruik van persoonsgegevens. Als u wilt dat Uitvaartverzorging Pennekamp stopt met het gebruiken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat in beginsel aangeven. Er treden echter wel complicaties op met betrekking tot het wissen van uw gegevens zolang de overeenkomst nog loopt. Uitvaartverzorging Pennekamp kan dan bijvoorbeeld de wettelijk verplichte administratie niet meer voeren. Zodra de uitvaart volledig is afgerond kunt u dit recht uitoefenen voor zover dit niet in strijd komt met de wettelijke verplichtingen van Uitvaartverzorging Pennekamp tot het bewaren van uw persoonsgegevens. Mocht Uitvaartverzorging Pennekamp uw gegevens via het contactformulier op de website hebben ontvangen, dan kunt u te allen tijde deze gegevens laten wissen.

Plichten

Uitvaartverzorging Pennekamp verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de overeenkomst die u heeft met Uitvaartverzorging Pennekamp.

De persoonsgegevens die ik u heb gevraagd aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens om de overeenkomst in stand te kunnen houden of uw vraag te kunnen beantwoorden die u heeft gesteld via het contactformulier op de website. Ik heb niet meer persoonsgegevens bij u opgevraagd dan nodig.

Zoals ook al toegelicht zullen uw persoonsgegevens met niemand anders worden gedeeld dan met de bovengenoemde derden. Mocht het toch nodig zijn uw persoonsgegevens met anderen dan de bovengenoemde derden te delen dan zal ik eerst uw toestemming vragen.

Uitvaartverzorging Pennekamp behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken als daarvoor een wettelijke verplichting bestaat.

Uitvaartverzorging Pennekamp behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken wanneer zij dat gerechtvaardigd acht in het kader van een juridisch verzoek of een juridisch proces of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Uitvaartverzorging Pennekamp te beschermen. Daarbij wordt uw recht op privacy zoveel mogelijk gerespecteerd.